Modriča MPI a.d. Modriča saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"MPI MODRIČA" AD MODRIČA
Broj:01-68/20
Datum: 16.11.2020.

Na osnovu članova 304, 267 i 272 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 100/17 i 82/19) i člana 48 Statuta društva MPI Modriča a.d. Modriča, Upravni odbor društva je na sjednici održanoj dana 16.11.2020. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

vanrednu sjednicu Skupštine akcionara MPI Modriča a.d. Modriča, koja će se održati u ponedeljak, 07.12.2020. godine u 12,00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, ul. Riste Mikičića 90, Modriča.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i donošenje odgovarajućih akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koji su neophodni za upis promjene pravne forme u sudskom registru;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje društva sa ograničenom odgovornošću;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni naziva društva sa ograničenom odgovornošću;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni adrese društva sa ograničenom odgovornošću;
7. Razno.

II

Sjednica Skupštine akcionara se saziva radi donošenja odluke o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 27.11.2020. godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara). Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, punomoć za zastupanje pravnih lica -pečatom društva i potpisom ovlašćenog lica.

III

Obavještavaju se akcionari da imaju mogućnost da ne prihvate Odluku o promjeni pravne forme i da imaju pravo da traže procjenu i otkup svojih akcija i ostvare svoja prava u skladu sa članom 435 Zakona o privrednim društvima. Skupštinski materijal je u skladu sa članom 421 Zakona o privrednim društvima dostupan je akcionarima u sjedištu društva svakim radnim danom u period od 07:00 - 15:00 časova.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma ponovljena sjednica Skupštine održaće se istoga dana sa početkom u 13.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


Upravni odbor

 

 
Prečice: MPIM