Žitopromet d.d. Brčko - Dopuna dnevnog reda saziva redovne Skupštine akcionara

Izvor:  Žitopromet d.d. Brčko

Datum: 09.11.2020. godine
Broj: 286-1/20

Na osnovu člana 28. i 29. Statuta dioničarsko drušvo „ŽITOPROMET" za proizvodnju i promet, ul. Industrijska br.3 Brčko distrikt BiH OPU - broj: 1766/2009- prečišćeni tekst sa izmjenama i dopunama OPU - broj: 1755/2011, OPU - broj: 2787/2013, OPU - broj: 2294/2014, OPU - broj: 71/2017, OPU - broj: 2661/2017 i OPU - broj:2588/2019, a u skladu sa odredbama člana 224. stav 2. i 229. Zakona o preduzećima Brčko Distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH br. 49/11 - prečišćen tekst i 11/2020) uprava Društva je dana 12.11.2020. godine objavila sljedeću:

DOPUNU DNEVNOG REDA
godišnje Skupštine DD „ŽITOPROMET" za proizvodnju i promet, ul. Industrijska
br.3 Brčko distrikt BiH, zakazane za 02.12.2020. godine u 14:00 časova

Ovom dopunom se, na osnovu prijedloga dioničara „Seed Oil Holding" GmbH, Wilhelminenstrasse 91/19/2, Wien, koji je u Društvo dostavljen dana 09.11.2020. godine, vrši dopuna dnevnog reda godišnje Skupštine DD „ŽITOPROMET" za proizvodnju i promet, ul. Industrijska br.3 Brčko distrikt BiH (dnevni red je objavljen dana 31.10.2020. godine u Obavještenju o sazivanju godišnje Skupštine), tako što se iza 8. (osme) tačke dnevnog reda, dodaju nove 9. (deveta) i 10. (deseta) tačka dnevnog reda koje glase:

9. Donošenje Odluke o prodaji opreme proizvodnog pogona Mlin - prema specifikaciji opreme koja čini prilog Odluke;

10. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti - stan u Brčkom.

 

Obrazloženje 9. tačke dnevnog reda (prijedloga dioničara „Seed Oil Holding" GmbHj;

Uvažavajući zakonske obaveze Društva, predlaže se da skupština usvoji odluku o prodaji opreme porizvodnog pogona Mlin, iz razloga što je predmetna oprema zastarjela i nije u upotrebi budući da je Društvo u skladu sa ranije usvojenim sanacionim programom i formalno izvršilo promjenu djelatnosti. Prodajom predmetne opreme rješava se pitanje daljeg gubitka (amortizacije) vrijednosti opreme, te osigurava likvidnost poslovanja kao i prihodi Društva u narednom periodu.

 

Obrazloženje 10. tačke dnevnog reda (prijedloga dioničara „Seed Oil Holding" GmbH)

Uvažavajući zakonske obaveze Društva, predlaže se da skupština usvoji odluku o prodaji nepokretnosti-stan u Brčkom, budući da DD „ŽITOPROMET" Brčko nema zaposlenika niti spoljnih saradnika za čije potrebe bi predmetni stan bio korišten. Prodajom predmetne nepokretnosti-stan u Brčkom, naročito imajući u vidu tendenciju rasta cijena na tržištu nekretnina, osigurala bi se likvidnost poslovanja kao i prihodi Društva u narednom periodu te redukovali trošovi u vidu komunalnih troškova, poreza na nekretnine itd.
Sve ostalo definisano i objavljeno u Obavještenju o sazivanju godišnje Skupštine " DD
„ŽITOPROMET" za proizvodnju i promet, ul. Industrijska br.3 Brčko distrikt BiH (objavljenog dana 31.10.2020. godine), ostaje nepromijenjeno.

Svi obavezni, zakonom propisani elementi Obavještenja o sazivanju godišnje Skupštine, koji su regulisani članom 224. Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH, a koji su objavljeni u Obavještenju od 31.10.2020. godine, važe i primjenjuju se i za ovu DOPUNU.

 

Uprava
DD „ŽITOPROMET" Brčko

 
Prečice: ZTR9