Promet TP a.d. Prnjavor saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

ADVOKAT LJUBOJEVIĆ VUJADIN
Privremeni zastupnik
SVETOG SAVE 25
PRNJAVOR
Telefon:051 660746
E-mail:vujadin.ljubojevic@gmail.co.


POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONATA
TP "PROMET" AD PRNJAVOR

Na osnovu rješenja Okružnog privrednog suda u Banjaluci, broj: 57 0 V 131920 20 V od dana 17.06.2020.godine, potvrđeno rješenjem Višeg privrednog suda u Banjaluci, broj: 57 0 131920 20 Gž od dana 24.09.2020. godine, imenovani privremeni zastupnik advokat Ljubojević Vujadin iz Prnjavora, ponovo saziva vanrednu sjednicu skupštine akcionara TP "Promet" a.d. Prnjavor, za dan 26.11.2020. godine,koja će biti održana u Prnjavoru u velikoj sali Hotela „Novi nacional" u ulici Svetog Save broj bb,sa početkom u 15 časova jer je prethodna, koja je zakazana za 5.11.2020.g. prekinuta.
Skupština akcionara saziva se po nalogu suda. Privremeni zastupnik,koji u skladu sa rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci,presjedava sjednici vanredne skupštine akcionara, predlaže dnevni red sjednice skupštine akcionara u skladu sa prijedlogom predlagača koji je tražio održavanje vanredne skupštine.

Dnevni red:

1. Izbor presjednika skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara,dva akcionara koji ovjereavaju zapisnik i komisija za glasanje od tri člana,
3. Usvajanje zapisnika komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama statuta a koje izmjene i dopune se odnose na usklađivanje sa odredbama Zakona o privrednim društvima,("SLGLRS '' broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19,odnosno ZOPD),
6. Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta statuta društva,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o usklađivanju djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti,("Sl.GLRS" broj:66/2013 i uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, ("Sl.Gl.RS" broj:8/14),
8. Razno.

Na vanrednoj sjednici skupštine akcionara se može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa zakonom,a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Pravo učešća i glasanja na vanrednoj skupštni akcionara imaju akcionari koji se nalaze na izvještaju iz knjige akcionara koji izdaje Centralni registar HOV Banjaluka,sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja vanredne sjadnice skupštine akcionara.
Ako na vanrednoj sjednici skupštine akcionara zakazanoj u 15 sati,za dan 26.11.2020. godine,ne bude kvorum,ponovljena vanredna sjednica skupštine akcionara će biti održana u 15,30h istoga dana na istom mjestu.


Privremeni zastupnik
Ljubojević Vujadin, advokat

 
Prečice: PROM