Komunalac a.d. Derventa saziva 5. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalac a.d. Derventa

"Komunalac" a.d. Derventa
NADZORNI ODBOR
Broj: 889/20
Datum: 04.11.2020. god.

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS" br.75/04 i 78/11), te člana 268. Zakona privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), kao i člana 29. i 55. Statuta "Komunalac" a.d. Derventa Nadzorni odbor, na svojoj 48. sjednici održanoj 04.11.2020.godine, donosi:


ODLUKU
o sazivanju pete vanredne sjednice Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa

Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa, koja će se održati u prostorijama Centra za kulturu u Derventi, ul. Trg oslobođenja bb, dana 25.11.2020. godine, sa početkom u 12.00 časova.
Vanredna sjednica Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa saziva se iz razloga donošenja odluke o dopuni djelatnosti Društva.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor tri člana komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 4. vanredne sjednice Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa, održane dana 06.10.2020.godine.
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama statuta „Komunalac" a.d. Derventa.


Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne održi zakazana sjednica, ponovna sjednica Skupštine akcionara zakazuje se za 26.11.2020. godine u 12.00 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV sa stanjem na dan 15.11.2020.godine.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana od 10-14 časova, u Upravnoj zgradi "Komunalac" a.d. Derventa, ulica Njegoševa 1.


Predsjednik
Nadzornoog odbora
Kuzmanović Siniša

 

 
Prečice: KMND