Glas Srpski - trgovina a.d. Banja Luka saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

„Glas srpski - Trgovina" a.d. Banja Luka
Ul. Skendera Kulenovića br. 93
78 000 Banja Luka
UPRAVNI ODBOR
Broj: AD- 23971/20
Datum: 29.10.2020. godine

Na osnovu člana 281. i člana 304. alineja v) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 38. Statuta „Glas srpski - Trgovina" a.d. Banja Luka br: AD-13517/12 od 29.06.2012. godine, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 29.10. 2020. godine, donio je odluku kojom

SAZIVA

XXII redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Glas srpski-Trgovina" a.d. Banja Luka koja će se održati dana 01.12.2020. godine (utorak) s početkom rada u 11,30 časova u sjedištu Društva u ulici Skendera Kulenovića br. 93, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva (komisija za glasanje, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika);
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2019. godinu;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu;
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu;
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iskazane na dan 31.12.2019. godine;
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu;
11. Razno.

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 21.11.2020. godine. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 08.12.2020. godine, u prostorijama Društva, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.
Materijali sa dnevnim redom dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva u ulici Skendera Kulenovića br. 93 u Banjaluci, svakim radnim danom od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja Skupštine u zakazanom vremenu. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: (051) 249-813.

 
Prečice: GLST