RiTE Gacko a.d. Gacko saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Rite Gacko a.d. Gacko

Nadzorni odbor
Broj: 01- NO-I-12963/15
Gacko, 14.10.2020. godine

Na osnovu člana 268. stav 1.tačka a) Zakona o privrednim društvima i člana 34. stav 3. i 4., člana 44. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", AD Gacko, člana 8 i 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko",AD Gacko i Odluke o sazivanju Skupštine akcionara,broj: 01-NO-12963/14 od 14.10.2020. godine, Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko

SAZIVA
20. (dvadesetu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske"
Matično preduzeće a.d. Trebinje- ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", AD Gacko

20. (dvadeseta) redovna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko", AD Gacko održaće se u velikoj sali Preduzeća u Gacku dana 19.11.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 12 časova.
Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
2. Donošenje Odluke o imenovanju radnih tijela
- predsjednika Skupštine akcionara
- zapisničara i dva ovjerivača,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 21. (dvadesetprve) vanredne sjednice Skupštine AD
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko za 2019/2020. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko za 2019/2020. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP„Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d., Gacko i povezanih lica u 2019. godine
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje -ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko za 2019. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje finansijskog Izvještaja Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko za 2019. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za godinu koja se završava 31.12.2019. godine i Izvještaj nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o. Banja Luka,
10. Donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređenog dobitka za pokriće dijela gubitka Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje-ZP „Rudnik i TE Gacko" a.d. Gacko,
11. Tekuća pitanja

U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara u nedostatku kvoruma, ne održi 19.11.2020. godine (četvrtak), ponovljena sjednica će se održati 26.11.2020. godine (četvrtak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku, koji budu imali taj status na dan 09.11.2020. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skušštine mora biti sačinjena u skladu sa Upustvom o načinu zastupanja akcionara na Skupštini akcionara (Sl. glasnik RS, broj: 68/09 od 29.07.2009 godine), ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjerena od strane Suda.
Potpis pismene izjave akcionara koji se opredijelio da glasa pismenim putem mora biti ovjeren od strane nadležnog organa.
Uvid u prijedlog akata materijala koji se nalaze na dnevnom redu zakazane Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Uprave Preduzeća (kancelarija Sindikata i Pravne službe) u vremenu od 7 do 15 časova.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pismenim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko.
Pismene izjave „za" i „protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda treba obavezno dostaviti osam (8) dana prije zasjedanja Skupštine na adresu Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje - ZP „Rudnik i TE Gacko", AD Gacko.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.
Pismene izjave o glasanju bez propisane ovjere i pismene izjave prispjele putem telefaksa, koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave, neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Branko Grk, dipl.inž.el.s.r.

 
Prečice: RITE