Željeznice RS a.d. Doboj - Dopuna dnevnog reda 21. vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Željeznice RS a.d. Doboj

Broj: I-2.18071-2/20
Dana, 13.10.2020.g.

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272., članom 275. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), Nadzorni odbor Društva na 17. vanrednoj sjednici, održanoj dana 13.10.2020.g., donosi:


ODLUKU
o dopuni Dnevnog reda 21. vanredne Skupštine akcionara

I

Dnevni red za 21. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d.Doboj, br. I-2.18071-1/20 od 29.09.2020. g., dopunjava se na način da se dodaju sljedeće tačke:

4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj.
5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Željeznica RS a.d. Doboj.

II

Dopuna Dnevnog reda će se objaviti u „Nezavisnim novinama" i „Glasu Srpske", te na internet stranici BL berze i internet stranici Društva

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Uprava Društva.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
NADZORNOG ODBORA
Dijana Kalenić, dipl. inž. inform.

 

 
Prečice: ZERS