Veterinarska stanica a.d. Prnjavor saziva 13. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AD „VETERINARSKA STANICA" PRNJAVOR

Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a) i člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 53. stav 2. alineja 1. i člana 55. stav 2. Statuta Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor OPU broj:187/12, člana 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor i Odluke Upravnog odbora AD „Veterinarska stanica" Prnjavor broj:104 -2/2020 od 17.09.2020. godine, Upravni odbor

SAZIVA
13. REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „VETERINARSKA STANICA" PRNJAVOR

13. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽAĆE SE DANA 07.11.2020. GODINE (SUBOTA) SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA, U PRNJAVORU U PROSTORIJAMA UPRAVE DRUŠTVA, NA ADRESI VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA BROJ 4.
Za 13. redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda 13. redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
2. Donošenje Odluke o izboru predsjednika 13. redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
3. Upoznavanje sa Odlukama predsjednika 13. redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara i ovjerivače zapisnika
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 12. redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za2019. godinu„Veterinarska stanica" AD Prnjavor
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarenoj u 2019. godini
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu
10. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu

Razlozi sazivanja redovne sjednice Skupštine su usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima, Izvještaja o poslovanju, kao i Finansijskog izvještaja Društva.
Odsutni akcionari mogu glasati pismeno (preporučena pismena pošiljka sa potvrdom, telegramski ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), na način da pismeno glasanje sadrži: Ime i prezime akcionara, JMBG ili JIB pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da glasa „za" ili „protiv" prijedloga odluke, ili je „uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zapisnika.
Pismeno glasanje dostavlja se na adresu Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor (za Komisiju za glasanje).
Pismeno glasanje, kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice treba da su ovjereni kod nadležnog organa, a za akcionara-pravno lice ovjereni od zakonskog zastupnika Društva. Punomoćnik akcionara ne može biti direktor ili član Upravnog odbora Duštva.
Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica, adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći. Materijal za redovnu godišnju Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „Veterinarska stanica" Prnjavor, dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 11,00 do 14,00 časova u Upravi društva, kao i na internet stranici Društva www.vsprnjavor.com
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 28.10.2020. godine.
U slučaju nemogućnosti održavanja redovne godišnje Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 12,00 časova sa istim dnevnim redom.


Broj: 105/2020
Datum: 17.09.2020. godine


UPRAVNI ODBOR

 
Prečice: VSPR