Željeznice RS a.d. Doboj saziva 21. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Željeznice RS a.d. Doboj

Broj : I-2.18071-1/20
Dana: 29.09.2020. godine

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS br. 75/04 i 78/11), člana 46. tačka 4. Statuta Željeznica RS a.d. Doboj, a u vezi sa članom 272. i članom 304. stav 1 tačka g) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), te Odluke Nadzornog odbora Društva sa 13. redovne sjednice održane dana 29.09.2020.g., zakazujem 21. (dvadesetprvu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Željeznica RS a.d. Doboj.

Sjednica će se održati u (petak), 23.10.2020. godine u objektu željezničke stanice Banja Luka, Ul.''Prote Nikole Kostića'' bb - sala Sekcije STD Banja Luka, sa početkom rada u 11:00 časova.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Imenovanje Radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Zapisnika o radu i odlučivanju sa 35. redovne - godišnje sjednice Skupštine akcionara.
3. Donošenje odluka:
- o raspisivanju javnog konkursa za izbor 1 (jednog) člana Nadzornog odbora (ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS)
- o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor 1 (jednog) člana Nadzornog odbora (ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS) i
- o imenovanju Komisije za izbor 1 (jednog) člana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS).

U slučaju da se Skupština ne održi u gore zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati u petak, 06.11.2020. godine, sa istim Dnevnim redom, na istom mjestu, sa početkom rada u 11:00 časova.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine, akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 13.10.2020. godine.

NAPOMENA: Akcionari mogu izvršiti uvid u Dnevni red sjednice i prijedloge odluka po istom, na internet stranici Društva www.zrs-rs.com i sajtu BL Berze, a u ostale propratne materijale u kancelariji broj 26. u Upravnoj zgradi Društva u Doboju, Ulica Svetog Save broj 71, te u poslovnoj zgradi u Banja Luci Ulica ''Jasenovačkih logoraša'' br. 4/A, kancelarija br. 204. u dane 20., 21. i 22.10.2020. godine u vremenu od 10:30 - 13:00 časova.

Evidencija akcionara sa pravom glasa vršiće se na dan i zakazanom mjestu održavanja Skupštine, u vremenu od 10:00 do 10:50 časova. Naknadne prijave za prisustvo istoj neće se uzimati u razmatranje.


ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
NADZORNOG ODBORA
Dijana Kalenić, dipl. inž. inform.

 

 
Prečice: ZERS