Tesla d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"TESLA" DD BRČKO
Broj: 137
Datum: 4.10.2020. godine

Na osnovu člana 224. stav 2. Zakona o preduzećima Brčko distrikta BiH i člana 23. i 24. Statuta "TESLA" DD BRČKO direktor društva objavljuje

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU SKUPŠTINE "TESLA" DD BRČKO

Skupština dioničara "TESLA" DD BRČKO održaće se dana 4.11.2020. godine (srijeda) sa početkom u 15 časova u prostorijama preduzeća, Brčko, ul. Braće Ćuskića 13.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. Izbor predsjedavajućeg skupštine, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i verifikacione komisije,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Izvještaj o poslovanju društva za 2019. godinu
4. Revizorski izvještaj o poslovanju društva za 2019. godinu
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2020. godinu

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine uz obrazloženje takvog prijedloga. Pravo učešća u radu i odlučivanju na skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji mora imati punomoć potpisanu od strane dioničara i ovjerenu kod nadležnih organa.
Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića zaokruživanjem na glasačkom listiću "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.
Za sve informacije u vezi sa održavanjem skupštine dioničara mogu se obratiti na tel. 049/217-301.
Materijal za sjednicu skupštine možete razgledati u sjedištu preduzeća, a dopunska obrazloženja iznijeće se na skupštini.


Uprava

 
Prečice: TSL9