Dubički robni magazin a.d. K. Dubica saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Dubički robni magazin a.d. Kozarska Dubica

DUBIČKI ROBNI MAGAZIN AD
KOZARSKA DUBICA
Broj:02
Dana: 30.09.2020.god.

Na osnovu čl.267, 272 i 304 Zakona o privrednim društvima i čl.75 Statuta "DUBIČKI ROBNI MAGAZIN" AD, KOZARSKA DUBICA, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 29.09.2020.god. donio je

ODLUKU

O sazivanju XVII redovne sjednice Skupštine akcionara "DUBIČKI ROBNI MAGAZIN"AD KOZARSKA DUBICA.  
Sjednica će se održati 03.11.2020.godine u prostorijama društva ul. Svetosavska bb, u Koz.Dubici sa početkom u 11 časova.
U slučaju nedostatka kvoruma za održavanje sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 13 časova sa istim dnevnim redom.
Za sjednicu Skupštine akcionara je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine.
2. Izvještaj komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVI sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora za 2019.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja društva za 2019.god.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2019.god.
7. Donošenje odluke o pokriću gubitka,
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu UO,
9. Izbor revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020.godinu.

Materijali predvidjeni dnevnim redom nalaze se u Upravi preduzeća i akcionari ih mogu dobiti na uvid svakog radnog dana u vremenu od 9 do 13 časova. ili ih pogledati na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com

U radu Skupštine mogu učestovati svi akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 24.10.2020.godine.

Akcionari mogu glasati lično, pismeno ili putem ovjerene punomoći. Punomoći se predaju stručnoj službi u preduzeću do 02.11.2020.god.

 

Upravni odbor

 
Prečice: DBRM