Banjalučka pivara a.d. Banja Luka saziva 32. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Banjalučka pivara a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 30 i 41 Statuta AD „Banjalučka pivara" Banja Luka i Odluke Upravnog odbora AD „Banjalučka pivara" Banja Luka broj: 02-87/20 od 02.10.2020. godine, Upravni odbor AD objavljuje

POZIV
ZA XXXII VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
„BANJALUČKE PIVARE" AD BANJA LUKA

XXXII VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI 20.10.2020. GODINE (UTORAK) SA POČETKOM U 09:00 ČASOVA, U BANJOJ LUCI, UL. SLATINSKA 8, UPRAVNA ZGRADA „BANJALUČKE PIVARE".

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara AD „Banjalučka pivara" Banja Luka,
2. Usvajanje zapisnika sa XXXI redovne sjednice Skupštine AD „Banjalučka pivara" Banja Luka,
3. Donošenje odluke o smanjenju kapitala društva poništenjem stečenih sopstvenih akcija,
4. Donošenje odluke o VIII emisiji redovnih akcija smanjenjem kapitala društva poništenjem stečenih sopstvenih akcija,
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD „Banjalučka pivara" Banja Luka.

Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa „Za", „Protiv" prijedloga odluke, ili je „Uzdržan od glasanja" sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar privredno društvo).
Izjava o glasanju kao i punomoć, koju daje akcionar - fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa.
Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u AD „Banjalučka pivara" ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora. Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno mora sadržavati sljedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija, za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Registracija akcionara od strane Komisije za glasanje vršiće se u periodu od 08:40 do 08:55 časova. Svi akcionari, koji dođu nakon predviđenog termina, nemaju pravo aktivnog učestvovanja na Skupštini.
Izjava o glasanju se dostavlja poštom na adresu: Skupština „Banjalučke pivare" AD Banja Luka (za Komisiju za glasanje), Ul. Slatinska 8, ili direktno na protokol (upravna zgrada-prizemlje), najkasnije do roka koji je određen za registraciju akcionara.

Akcionari mogu u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Ul. Slatinska 8 - recepcija upravne zgrade, izvršiti uvid u kopiju prijedloga odluka po svakoj tački dnevnog reda, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova, kao i na internet stranici „Banjalučke pivare": http//banjaluckapivara.com i na internet stranici „Banjalučke berze": www.blberza.com.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 10.10.2020. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana 20.10.2020. godine sa početkom u 10:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


Broj: 02-87-1/2020
Dana: 02.10.2020. godine

 

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Nicholas Penny

 
Prečice: BLPV