Malpreh a.d. Banja Luka saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MALPREH AD BANJA LUKA

Na osnovu članova 267, 272 i 304 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 82 Statuta društva MALPREH a.d. Banja Luka, Upravni odbor društva je na sjednici održanoj dana 28.09.2020. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

24. (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara MALPREH a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 02.11.2020. godine (ponedeljak) sa početkom u 13 časova u prostorijama sjedišta društva u Banjoj Luci, ul. Vidovdanska 53.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjednika,
- komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 23. (redovne) sjednice Skupštine od 12.07.2019. godine,
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o statusnoj promjeni-podjeli uz osnivanje,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o II emisiji akcija po osnovu statusne promjene - podjela uz osnivanje,
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga diobnog bilansa MALPREH a.d. Banja Luka i početnih bilansa novoosnovanih akcionarskih društava,
6. Razmatranje i usvajanje:
- Nacrta ugovora o podjeli uz osnivanje Akcionarskog društva „Atlantis" Banja Luka,
- Prijedloga odluke o izboru članova Upravnog odbora Akcionarskog društva „Atlantis" Banja Luka.
7. Razmatranje i usvajanje:
- Nacrta ugovora o podjeli uz osnivanje Akcionarskog društva „MCD Company" Banja Luka,
- Prijedloga odluke o izboru članova Upravnog odbora Akcionarskog društva „MCD Company" Banja Luka.
8. Razmatranje i usvajanje:
- Nacrta ugovora o podjeli uz osnivanje Akcionarskog društva „Monaliza" Banja Luka,
- Prijedloga odluke o izboru članova Upravnog odbora Akcionarskog društva „Monaliza" Banja Luka.
9. Razmatranje i usvajanje:
- Nacrta ugovora o podjeli uz osnivanje Akcionarskog društva „Zlatel" Banja Luka,
- Prijedloga odluke o izboru članova Upravnog odbora Akcionarskog društva „Zlatel" Banja Luka.
10. Razmatranje i usvajanje:
- Nacrta ugovora o podjeli uz osnivanje Akcionarskog društva „SBL INVEST" Banja Luka,
- Prijedloga odluke o izboru članova Upravnog odbora Akcionarskog društva „SBL INVEST" Banja Luka.
11. Razmatranje i usvajanje odluke o zaključenju Ugovora o prenosu prava na nepokretnostima bez naknade između Malpreh a.d. Banja Luka i Monaliza a.d. Banja Luka,
12. Razmatranje i usvajanje odluke o zaključenju Ugovora o prenosu prava na nepokretnostima bez naknade između Malpreh a.d. Banja Luka i MCD Company a.d. Banja Luka,
13. Razmatranje i usvajanje odluke o zaključenju Ugovora o prenosu prava na nepokretnostima bez naknade između Malpreh a.d. Banja Luka i Atlantis a.d. Banja Luka,
14. Razmatranje i usvajanje odluke o zaključenju Ugovora o prenosu prava na nepokretnostima bez naknade između Malpreh a.d. Banja Luka i SBL Invest a.d. Banja Luka,
15. Razmatranje i usvajanje odluke o zaključenju Ugovora o prenosu prava na nepokretnostima bez naknade između Malpreh a.d. Banja Luka i Zlatel a.d. Banja Luka,
16. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu,
17. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja,
18. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu,
19. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu,
20. Izbor revizora za reviziju finsijskih izvještaja MALPREH a.d. Banja Luka na dan završnog računa i
21. Razno

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana i na istom mjestu sa početkom u 14 časova.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i % učešća u glasačkim pravima sa stanjem na dan 23.10.2020. godine. Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u prostorijama sjedišta društva svakim radnim danom od 8 do 15 časova. Materijali i prijedlozi svih odluka objavljuju se i na internet sajtu Banjalučke berze.
Obavještavamo nesaglasne akcionare, koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluku o statusnoj promjeni - podjeli uz osnivanje, da imaju pravo da traže od društva da otkupi njihove akcije u skladu sa članom 435 Zakona o privrednim društvima.
Formular zahtjeva za ostvarivanje prava na otkup akcija biće sastavni dio materijala za sjednicu skupštine zajedno sa detaljnim obavještenjem o načinu korištenje tog prava.

 

Upravni odbor

 

 
Prečice: MLPH