Komunalne usluge a.d. Prijedor saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalne usluge a.d. Prijedor


»KOMUNALNE USLUGE« AD PRIJEDOR
Broj: 2502/20
Datum: 29.09.2020.

Na osnovu člana 7. tačke »v« Zakona o javnim preduzećima (»Sl.Glasnik RS« br. 75/04), člana 282. stava 1. Zakona o privrednim Društvima (»Sl.Glasnik« RS br. 127/08), člana 45. stava 1. tačke »4« i tačke »5« Statuta Društva »Komunalne usluge« AD Prijedor i člana 2. stava 1. tačke »č« Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor na XVIII sjednici održane dana 29.09.2020. godine 


SAZIVA
IV VANREDNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sjednica Skupštine akcionara »Komunalne usluge« AD Prijedor će se održati dana 23.10.2020. godine u 12.00 časova u upravnoj zgradi Društva Ulica Kozarska broj 87. Prijedor.
Za sjednicu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1.Imenovanje radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i Komisije za glasanje (tri člana)
2. Usvajanje Zapisnika sa XVII redovne Skupštine akcionara Privrednog društva »Komunalne usluge« AD Prijedor
3. Donošenje Odluke o razrješenju privremenih članova Odbora za reviziju
4. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju
5. Donošenje Odluke o razrješenju dva privremena člana Nadzornog odbora ispred  većinskog kapitala
6. Donošenje Odluke o imenovanju dva člana Nadzornog odbora ispred većinskog Kapitala
7. Razno

 

NADZORNI ODBOR

 

 
Prečice: KUPR