Vitaminka a.d. Banja Luka saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vitaminka a.d. Banja Luka

„Vitaminka AD" Banja Luka
Broj 491 /20
Dana 15.09.2020. godine
Upravni odbor
Na osnovu člana 41. Statuta Privrednog društva za proizvodnju i promet prehrambenih i neprehrambenih proizvoda "Vitaminka" a.d. Banja Luka, te člana 304. u vezi sa članovima 267, 272. i 438. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) Upravni odbor Društva na svojoj 85. sjednici, dana 15.09.2020. godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju XIX redovne godišnje skupštine akcionara

I

Skupština akcionara "Vitaminka" a.d. Banja Luka (dalje: Društvo), održaće se dana 30.10.2020. godine, u sjedištu Društva u Banjaluci, Ul. Braće Pištelјića br. 22, sa početkom u 11:00 časova, i sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela - imenovanje od strane predsjednika Skupštine:
- Komisije za glasanje;
- Zapisničara i ovjerivača zapisnika;
3. Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje i verifikacija spiska učesnika XIX redovne sjednice Skupštine akcionara "Vitaminka" a.d. Banja Luka;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara "Vitaminka" a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskog izvještaja za 2019. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje:
6.1. Finasijskog izvještaja za 2019. godinu;
6.2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju;
9. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama Statuta;
10. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora;
11. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova Upravnog odbora;
12. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju;
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pokriću gubitka iz 2019. godine;
14. Razmatranje prijedlog i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora;
15. Razmatranje i usvajanje odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na kontrolnog akcionara i otkupioca „SPLETENA LIPA" doo Banja Luka;

II

Pod tačkom 15. dnevnog reda razmatraće se prijedlog odluke na zahtjev akcionara „SPLETENA LIPA" doo Banja Luka, kao vlasnika 92,40% akcija društva, a koji ima namjeru da izvrši otkup svih preostalih akcija društva, koje se nalaze u vlasništvu manjinskih akcionara, uz plaćanje primjerene novčane naknade.

III

Kontrolni akcionar i otkupilac akcija manjinskih akcionara je privredno društvo "SPLETENA LIPA" d.o.o. Banja Luka, JIB 4404378510005, sa sjedištem ul. V Kozarske brigade 18, Banja Luka.
Obzirom da nisu ostvareni obimi prometa za utvrđivanje tržišne cijene akcija, izvršena je procjena vrijednosti od strane ovlaštenog procjenitelja, a koja iznosi 0,197 KM po jednoj akciji.
U vezi sa prednje navedenim, otkupilac će manjinskim akcionarima, kao primjerenu novčanu naknadu, isplatiti viši iznos od procijenjene vrijednosti, odnosno iznos od 0,20 KM po jednoj akciji.

IV

Pozivaju se akcionari da prisustvuju Skupštini akcionara Društva u zakazano vrijeme. Pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine mogu ostvariti svi akcionari, ako su, prema izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka, vlasnici akcija Društva na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 20.10.2020. godine.

V

Akcionari mogu učestvovati u radu i odlučivanju skupštine lično ili preko punomoćnika. Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, ovjerenu od strane nadležnog organa, a zakonski zastupnici akcionara pravnog lica su dužni predočiti aktuelni izvod ili rješenje iz sudskog registra za akcionara pravno lice, u čije ime nastupaju.

VI

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 02.11.2020.godine, sa početkom u 11:00 časova.

VII

Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova svih akcija sa pravom glasa.

VIII

Materijali u vezi sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjaluci, u ulici Braće Pišteljića broj 22, svakog radnog dana (ponedjeljak - petak), u vremenu od 10:00 do 14:00 časova, počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja Skupštine.

Pored materijala za redovne tačke dnevnog reda godišnje skupštine, sastavni dio materijala su i:
a) prijedlog odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara,
b) godišnji izvještaji društva iz člana 282. Zakona o privrednim društvima, za tri prethodne poslovne godine,
c) pisani izvještaj otkupioca i
d) revizorski izvještaj o primjerenosti naknade.
Akcionari imaju pravo na besplatan prepis dokumenata iz tačke a), c) i d) navedenih prethodnim stavom.
Sve dodatne informacije, mogu se dobiti na telefon broj 051/334-100, 051-334-012 i 051/334-017.

IX

Zadužuju se stručne službe društva da, u skladu sa ovom odlukom, preduzmu sve neophodne radnje da se poziv za skupštinu objavi na web sajtu banjalučke berze i u najmanje dva dnevna lista registrovana na teritoriji Republike Srpske.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik
Upravnog odbora
Ilija Sirovina

 
Prečice: VITA