Veterinarska stanica a.d. Ugljevik saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br.127/08,58/09, 100/11 i 67/13) i člana 83. Statuta AD "Veterinarska stanica" Ugljevik, Upravni odbor društva, na sjednici održanoj 04.09.2020.godine, donio je odluku kojom objavljuje

POZIV
za održavanje 19. redovne sjednice Skupštine
AD"Veterinarska stanica" Ugljevik

Pozivamo sve članove Skupštine Akcionarskog društva "Veterinarska stanica" Ugljevik da prisustvuju XIX redovnoj sjednici Skupštine društva, koja će se održati dana 29.10.2020. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama AD "Veterinarska stanica" Ugljevik, Modran bb.
Za sjednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
a) komisije za glasanje i
b) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih izvještaja za 2019. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu,
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2019. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za 2019 .godinu,
8. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine društva,
9. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine društva,
10. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
12. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu

Ukoliko se Skupština ne održi u zakazano vrijeme iz bilo kog razloga, ponovljena Skupština će se održati 30.10.2020. godine, u isto vrijeme i na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale ili njihovo preuzimanje, može se izvršiti u sjedištu preduzeća, Ugljevik, Modran bb svakim radnim danom u vremenu od 7 do 14 časova, a informacije na tel:055/776-237.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra, koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 19.10.2020. godine.


Predsjednik
Upravnog odbora
Dragan Jelušić,dr.vet.med.

 

 
Prečice: VSUG