Elektro Doboj a.d. Doboj saziva 41. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08 i 58/09), člana 272. stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 100/11) i člana 44. tačka 4. Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nadzorni odbor

SAZIVA
Četrdeset prvu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj

Četrdeset prva vanredna sjednica Skupštine akcionara MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj održaće se dana 24.9.2020. godine (četvrtak) u sali za sastanke MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ulica Nikole Pašića 77. u Doboju, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 40. vanredne sjednice skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta MH „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj
4. Razno

U slučaju da se 41. vanredna sjednica skupštine akcionara ne održi dana 24.9.2020. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 1.10.2020. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do održavanja skupštine, u terminu od 8,00 do 14,00 časova u Stručnoj službi Preduzeća. Materijal za sjednicu skupštine akcionara možete pogledati na internet stranici www.elektrodoboj.net
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno 14.9.2020. godine.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.

U Doboju, 2.9.2020. godine
Broj: NO-9915/20


Predsjednik Nadzornog odbora
Nikola Kragulj, s.r.

 
Prečice: ELDO