Grawe osiguranje a.d. Banja Luka saziva 46. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Grawe osiguranje a.d. Banja Luka

Prema članu 24. Statuta Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje GRAWE, Banja Luka saziva

XLVI V A N R E D N U S J E D N I C U
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE GRAWE,
BANJA LUK
A

Sjednica se održava 16.09.2020. u prostorijama Društva u Banja Luci, I Krajiškog korpusa 39 u 09.00 časova.

Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći
D N E V N I R E D
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika XLV Skupštine od 19.03.2020. godine;
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja sa 30.06.2020. godine Grawe osiguranja
a.d. Banja Luka;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu osnovnog kapitala iz poslova neživotnog
osiguranja u poslove životnog osiguranja
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2020. godinu;
8. Ostalo.

Banja Luka, 01. Septembar 2020.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra - Knjiga akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 07.09.2020. godine.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, I Krajiškog korpusa 39.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Marko Mikić

 


Prilog:


GRAW_Saziv_46_SA.pdf   252 KB - Latinica

Prečice: GRAW