Addiko Bank a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

ADDIKO BANK AD BANJA LUKA
BANJA LUKA, Aleja Svetog Save broj 13

Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. gl. RS br. 4/17), člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) te člana 23. Statuta Addiko Bank a.d. Banja Luka, daje se

OBAVIJEST

o sazivanju vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) radi izmjene člana Nadzornog odbora, a koja će se održati u Banjaluci, u prostorijama Addiko Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 13, Banja Luka na dan 16.09.2020. godine u 14:00 časova sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika, radnih tijela Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i usvajanje dnevnog reda:
1.1 Izbor predsjednika Skupštine
1.2 Izbor zapisničara
1.3 Izbor dva ovjerivača zapisnika
2. Utvrđivanje kvoruma za rad
3. Usvajanje Dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine Banke održane 29.04.2020. godine
5. Odluka o razrješenju g-dina Lottera, člana Nadzornog odbora Banke
6. Odluka o imenovanju gđe Zirhan-Wagner za člana Nadzornog odbora Banke
7. Odluka o davanju saglasnosti na ugovor člana Nadzornog odbora

Na osnovu ličnog zahtjeva g-dina Lottera za razrješenjem u Nadzornom odboru Banke, Addiko Bank AG Beč, kao većinski akcionar Banke, prije donošenja Odluke o sazivanju Skupštine Banke, dostavio je prijedlog kandidata za novog člana Nadzornog odbora sa dokumentacijom kojom se dokazuje postojanje propisanih uslova, odnosno nepostojanje smetnji za izbor novog kandidata u Nadzorni odbor Banke.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem
na dan 06.09.2020. godine.
Pravo učestvovanja u radu i odlučivanju može ostvariti, lično ili putem punomoćnika, akcionar koji se prijavio Komisiji za glasanje Banke najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje sjednice Skupštine. Registracija prijavljenih akcionara vršit će se pola sata prije zakazanog početka sjednice. Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Bankeu ulici Aleja Svetog Save 13 u Banjaluci u redovno radno vrijeme, počev od 02.09.2020. godine.


ADDIKO BANK AD BANJA LUKA

 
Prečice: KRLB