Krajina osiguranje a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Krajina osiguranje a.d. Banja Luka

„KRAJINA OSIGURANJE" AD BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR „KRAJINA OSIGURANJE" AD BANJA LUKA

Na osnovu čl. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 ), te čl. 22. i 38. Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka (broј: 02-1096/17, broj: 02-02-2806/17, broj: 02-2210-21/18 i broj: 02-2367-2/19), Upravni odbor na 47. sjednici održanoj dana 27. аvgustа 2020. godine, donio je


ODLUKU
o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara

I

Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za dan 29. septembra 2020. godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u ul. Braće Pantića br. 2, kancelarija br. 17.

II

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 29. avgusta 2020. godine. Javni poziv za sjednicu Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka objavljuje se bez prekida na internet stranici Banjalučke berze kao i na internet stranici Društva i to od 29. avgusta 2020. godine, pa do dana održavanja iste. Poziv se takođe objavljuje i u sredstvima javnog informisanja i to u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".

III

Za sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, održane dana 27.09.2019. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji nekonsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2019.godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Mišljenja aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju društva "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2019. godinu; Mišljenja aktuara na izvještaj o ulaganjima sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka na dan 31.12.2019. godine i Mišljenju aktuara na izvještaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka u 2019. godini,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2019. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2019. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2019. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji konsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2019. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2019. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja „Krajina-Kros" d.o.o. Banja Luka za 2019. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju „Krajina-Kros" za 2019. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Izvјеštајa Оdbоrа zа rеviziјu „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju Odbora za reviziju „Krajina osiguranja" a.d. Banja Luka;
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju „Krajina osiguranja" a.d. Banja Luka;
16. Razmatranje i usvajanje Odluke o određivanju visine naknade za rad članova Odbora za reviziju „Krajina osiguranja" a.d. Banja Luka;
17. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva;
18. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanje internog revizora za 2020. godinu;
19. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanje ovlašćenog aktuara za 2020. godinu;
20. Razmatranje i usvajanje Informacije o postupanju po Programu mjera za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju Društva, po Rješenju Agencije za osiguranje Republike Srpske, broj: 04-414-6-1/20 od 01.06.2020. godine;
21. Razmatranje i usvajanje odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, u Gradišci;
22. Tekuća pitanja.

NAPOMENA:

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 19. septembra 2020. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme dana 30. septembra 2020. godine.
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Saziv redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara, objaviće se u dnevnim novinama „Glas Srpske" i „ „Nezavisne novine", i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze.
Skupštinski materijali se mogu pogledati u prostorijama „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, ul. Braće Pantić br. 2 u Banja Luci, svakog radnog dana do dana održavanja redovne sjdnice, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.


Broj: 02-2390/20
Datum: 28. avgust 2020


Predsjednik UO
Mirko Bošnjak

 

 

 

 
Prečice: KROS