Hotel Bosna a.d. Banjaluka saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

HOTEL „BOSNA" a.d. BANJA LUKA
Broj: 97/20
Dana: 29.07.2020.

Na osnovu člana 304. a u vezi sa članom 267., članom 272. i članom 421. stav 1. tačka b) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. glasnik RS broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i na osnovu člana 56. Statuta Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka,, Upravni odbor Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka objavljuje

POZIV
za XVII redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka

I

XVII ( sedamnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka održat će se dana 31.08.2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11 časova u hotelu „Bosna" u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 97.

II

Upravni odbor za XVII redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže slijedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara,
2. Razmatranje Izvještaja Komsije za glasanje i utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje zapisnika sa XVI redovne sjednice Skupštine akcionara,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka za 2019. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka za 2019. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka za 2019. godinu,
7. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog dobora Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka za 2019. godinu,
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Hotel „Bosna" a.d. Banja Luka ostvarene u 2019. godini,
9. Razmatranje prijedloga i usvajanje odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva Hotel „Bosna" u društvo sa ograničenom odgovornošću,
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme i organizovanju Hotel "Bosna" d.o.o. Banja Luka (osnivački akt),
11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Hotel "Bosna" a.d. Banja Luka,
12. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora Hotel "Bosna" a.d. Banja Luka, i
13. Razno.

III

POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa naprijed navedenim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 21.08.2020. godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara).

IV

Obavještavamo akcionare da su materijali za kompletan dnevni red XVII redovne sjednice Skupštine akcionara a naročito materijali u skladu sa članom 421. stav 2. Zakona o privrednim društvima RS,
za tačke pod rednim brojevima 9. i 10. dnevnog reda, obezbijeđeni i dostupni akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 97

V

POSEBNA OBAVJEŠTENJA
Jedan od razloga za sazivanje XVII redovne sjednice Skupštine akcionara je i donošenje Odluke o promjeni pravne forme Akcionarskog društva Hotel "Bosna" Banja Luka u društvo sa ograničenim odgovornošću.
U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, akcionarima putem pošte ili putem kurira dostavljamo:
a) prijedlog Odluke o promjeni pravne forme i izvještaj Upravnog odbora koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji bi moga nastati u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),
b) pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 8. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku.

VI

Na osnovu člana 421. stav 2. tačka v) i člana 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima obavještavamo akcionare Društva da mogu da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme Društva i da imaju pravo na traženje procjene i otkupa njihovih akcija od društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

VII

U slučaju da se, zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine akcionara ne održi, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 01.09.2020. godine, sa početkom u 11 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

Predsjednik
Upravnog odbora
Čedo Milošević

 
Prečice: HBSN