Bosna trgovina a.d. Banja Luka saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"BOSNA-TRGOVINA" a.d. BANJALUKA
Za trgovinu i usluge
Kralja Petra I Karađorđevića 97
Banjaluka
Broj: 68/20
Dana, 18.7.2020. godine Upravni odbor

Na osnovu člana 267, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/011), te člana 50. Statuta "Bosna - Trgovina" a.d. Banjaluka, Upravni odbor društva

SAZIVA

19. (devetnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Bosna - Trgovina", a.d. Banjaluka, koja će se održati dana 28.8.2020. godine (petak) u sjedištu Društva u Banjaluci, sa početkom u 13 časova, i utvrđuje sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara "Bosna - Trgovina", a.d. Banjaluka,
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji će ovjeriti zapisnik,
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma,
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 18. redovne sjednice Skupštine akcionara od 26.7.2019. godine.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja "Bosna -Trgovina", a.d. Banjaluka za 2019. godinu
- Finansijskih izvještaja "Bosna - Trgovina" a.d. Banjaluka za 2019. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za poslovnu 2019. godinu,
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora "Bosna - Trgovina" a.d. Banjaluka za 2019. godinu,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za poslovnu 2020. godinu.

Pozivaju se svi akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici, da prisustvuju Skupštini akcionara Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži podatke o vlasnicima i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 18.8.2020. godine.
U slučaju neodržavanja sjednice Skupštine akcionara, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana 28.8.2020. u 14 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije početka sjednice Skupštini akcionara.
Materijali sa dnevnim redom dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 9 do 13 časova u sjedištu Društva u Banjaluci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 97.
Sazivanje Skupštine akcionara objaviće se u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".


Upravni odbor

 
Prečice: BSNT