PVIK Izvor a.d. Foča saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

PViK "IZVOR" a.d. Foča
Vuka Karadžića bb
Tel - faks: 058/210-310
JIB: 4401411540005
MB: 1031414
PIB: 401411540005
Broj: 758/1
Dana, 3.7.2020. godine

Na osnovu člana 7. tačka i) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 75/04 i 78/11), člana 35. Statuta Preduzeća vodovod i kanalizacija "Izvor" a.d. Foča, i Odluke Nadzornog odbora broj: 01-NO-02-760 od 3.7.2020. godine, Nadzorni odbor Preduzeća vodovod i kanalizacija "Izvor" a.d. Foča

SAZIVA

XVI ( šesnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara PViK "Izvor" a.d. Foča, koja će se održati dana, 14.8.2020. godine (petak) sa početkom u 11 časova. Sjednica će se održati u prostorijama sjedišta PViK "Izvor" a.d. Foča, Vuka Karadžića bb, Foča.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika);
2. Izvještaj Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 28.2.2020. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora po finansijskim izještajima za 2019. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje:
5.1. Izvještaja o radu PViK "Izvor" a.d. Foča za period 1.1.2019 - 31.12.2019. godine;
5.2. Finansijskog izvještaja PViK "Izvor" a.d. Foča za period 1.1.2019 - 31.12.2019. godine;
6 . Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli neto dobiti PViK "Izvor" a.d. Foča ostvarene u 2019. godini;
7. Razmatranje i usvajanje Plana rada PViK "Izvor" a.d. Foča za 2020. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2019. godini.

Ukoliko se iz opravdanih razloga XVI (šesnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 14.8.2020. godine, ponovljena sjednica će se održati dana 20.8.2020. godine(četvrtak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Materijali za Skupštinu akcionara dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u sjedištu preduzeća.

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA

 
Prečice: VKIF