Vazdušna banja a.d. Kneževo saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 267.I člana 304 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08 i 58/09], i Odluke o sazivanju XIV redovne sjednice Skupštine akcionara broj:02-08/20 . od 25.06.2020.godine,Upravni odbor „Vazdušna banja" a.d. Kneževo

SAZIVA
XIV REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
„VAZDUŠNA BANJA" AD KNEŽEVO

koja će se održati dana 27.08.2020.godine u sali Hotela „Omar" u Kneževu, ul. Dujka Komljenović bb, sa početkom u 13.00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela:
a) Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara,
b) Imenovanje Komisije za glasanje,
c) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika i zapisničara,
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII redovne sjednice Skupštine akcionara „Vazdušna banja" AD Kneževo održana 15.06.2019.godine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2019.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2019.godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja poslovanja za 2019.godinu,
7. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2020.godinu,
8. Donošenje Odluke o prodaji objekta Bife „Borik",
9. Tekuća pitanja.

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara Društva koja se vodi kod Centralnog registra za hartije od vrijednosti Republike Srpske na dan 17.08.2020. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 03.09.2020.godine u 13.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijal za sjednicu Skupštine akcionara dostupan je svakom akcionaru u sjedištu društva u redovno radno vrijeme.
Oglas o sazivu XIV redovne sjednice Skupštine akcionara biće objavljena na oglasnoj tabli društva i u dnevnom listu.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Bore Škeljić

 
Prečice: VAZB