KP Komunalac a.d. Foča saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Komunalac a.d. Foča

KP «KOMUNALAC» a.d. Foča

Broj:02-341/20
Datum:29.06.2020.godine

Na osnovu člana 59. Statuta preduzeća «Komunalac» a.d. Foča, Nadzorni odbor preduzeća

SAZIVA
SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
KOMUNALNOG PREDUZEĆA «KOMUNALAC» a.d. FOČA


Skupština komunalnog preduzeća «Komunalac» a.d. Foča održaće se dana 31.07.2020. godine u 10,00 časova u prostorijama preduzeća, u ulici Vuka Karadžića 25.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:
1.Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1.Verifikacione komisije i zapisničara
1.2.Podnošenje Izvještaja Verifikacione komisije
1.3. Predsjednika Skupštine
2.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
3.Razmatranje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu
4.Razmatranje i usvajanje :
4.1.Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu
4.2.Finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu
5.Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2020. godinu
6.Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu
7.Razno

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi dana 31.07.2020. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 18.08.2020.godine u 10,00 časova sa istim dnevnim redom i na istom mjestu.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u sjedištu preduzeća.


NADZORNI ODBOR
Prečice: KOMF