Unis USHA a.d. Višegrad saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Unis USHA a.d. Višegrad

A.D. „UNIS-USHA" Broj: 0002-631 /20

73240 VIŠEGRAD Datum: 26.06.2020. godine


Na osnovu člana 267. 272. i 304. „Zakona o privrednim društvima"(„Sl.glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 52. Statuta „UNIS-USHA" a.d. Višegrad, Upravni odbor na sjednici održanoj dana, 26.06.2020. godine, donio je odluku kojom

SAZIVA
XXIV redovnu Skupštinu akcionara „UNIS-USHA" a.d. Višegrad

Skupština će se održati dana, petak 07.08.2020. godine u prostorijama Društva,
ul. Gavrila Principa br. 26, sa početkom u 12,00 časova.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći :


DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjednik Skupštine
b) Komisija za glasanje
c) Dva ovjerivača zapisnika
d) Zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara „UNIS-USHA"a.d. Višegrad, održane dana, 11. jula 2019. godine.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja „UNIS-USHA"a.d. Višegrad za 2019. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja „UNIS-USHA"a.d. Višegrad za 2019. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju „UNIS-USHA"a.d. Višegrad za 2019. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora „UNIS-USHA"a.d. Višegrad za 2019. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti „UNIS-USHA"a.d. Višegrad za 2019. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja „UNIS-USHA" a.d. Višegrad i „UNIS-USHA" d.o.o. Beograd za 2019. godinu.

10. Razmatranje i usvajanje izvještaja „UNIS-USHA" d.o.o. Beograd za 2019. godinu:
a) Finansijski izvještaj
b) Izvještaj o poslovanju
c) Odluka o raspodjeli dobiti.
11. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora „UNIS-USHA" a.d. Višegrad.
12. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova Upravnog odbora „UNIS-USHA" a.d. Višegrad.


Pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Banja Luka na dan, 27.07.2020. godine.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici prisustvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u prostorijama Društva ), mogu glasati i pisanim putem, a svoje glasove dostavljaju prije održavanja Skupštine, neposredno ili putem pošte.

Ukoliko se sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana, 14.08.2020. godine, na istom mjestu i u isto vrijeme.

Poziv za Skupštinu je objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Euro Blic" Banja Luka, na internet stranici Banjalučke berze (www.blberza.com) i na oglasnoj tabli Društva.
Materijali za sjednicu Skupštine mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u periodu od 08-16  časova, svakim radnim danom.
Sve dodatne informacije na telefon broj: 058/620-228.


Predsjednik Upravnog odbora
Aleksandar Mandić, mr ekon.

 

 

 
Prečice: USHA