Naša Banka a.d. Bijeljina saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Naša banka a.d. Bijeljina

NAŠA BANKA AD BIJELJINA
NADZORNI ODBOR
Broj: 01-2-7403/20
Dana, 29.05.2020.

Na osnovu člana 54. stav (1) i člana 66. stav 1. Tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj: 4/2017) i člana 32. i člana 58. stav 1) NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA broj: (01-1-15413/19 od 29.10.2019. god.) i Odluke Nadzornog odbora broj 01-2-7402/20 od 29.05.2020. god.

SAZIVAM
I REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE
NAŠE BANKE AD BIJELJINA U 2020. GODINI


Dana 30.06.2020. godine u 11,00 časova u Bijeljini, ul. Karađorđeva 1.
Za I redovnu sjednicu Skupštine u 2020. godini predlažem sledeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
v) Izbor Odbora za glasanje,
2. Izvještaj Odbora za glasanje o verifikaciji akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
3. Razmatranje i verifikacija Zapisnika sa III vanredne sjednice Skupštine u 2019. godini,
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja NAŠE BANKE A.D. BIJLJINA za 2019. god. sa Izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. god. i obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke,
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2019. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Banke za poslovnu 2020. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Strateškog plana poslovanja za period od 2020 - 2022. godina,
9. Razmatranje i usvajanje Strategije i plana upravljanja kapitalom za period 2020.-2022 god. godine,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu,
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju privrednog društva za reviziju informacionog sistema Banke za 2020. god.
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti članova Nadzornog odbora,
13. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Banke,
14. Razmatranje Prijedloga za imenovanje člana Nadzornog odbora Banke,
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o podobnosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke,
16. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju teksta Ugovora o pravima i obavezama novoimenovanog člana Nadzornog odbora Banke,
17. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada za 2020. godinu, i Odluku o isplati varijabilnih naknada članovima Uprave, Nadzornog odbora, kontrolnim funkcijama i ostalim zaposlenim u 2020. godini,
18. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o imovinskom stanju članova Uprave i Nadzornog odbora sa informacijom o naknadama i ugovorima članova Uprave i Nadzornog odbora,
19. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine, izdanje 04,
20. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Politike za izbor, procjenu i imenovanje članova Nadzornog odbora Banke, izdanje 05,
21. Razno.

Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju akcionari koji su se nalazili na listi akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka 10 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine, lično ili zastupani po punomoćnicima.

Uvid u materijal po dnevnom redu može se izvršiti svakog radnog dana u Banci, Karađorđeva 1. Bijelјina od 8 do 15 časova.

 


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Rodoljub Golubović s.r.

 

 

 
Prečice: PIBB