Gradska toplana a.d. Doboj saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Gradska toplana a.d. Doboj

„GRADSKA TOPLANA „a.d. DOBOJ
Broj : 1397/20.
Dana, 26.05.2020.god.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima , člana 21. i 27. Statuta „Gradska toplana"a.d. Doboj , Nadzorni odbor „Gradska toplana"a.d. Doboj na 6. redovnoj sjednici održanoj dana , 29.5.2020. godine, jednoglasno je donio Odluku o

SAZIVU

17. redovne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana"a.d.Doboj ,koja će se održati dana , 30.6.2019.godine (utorak), sa početkom rada u 11 časova u sjedištu preduzeća u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1.
Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se slijedeći

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine :
- predsjednika Skupštine,
- komisije za glasanje,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 9. (devete ) vanredne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana"a.d. Doboj.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja „Gradska toplana"a.d.Doboj za 2019.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2019.godinu.
6. Razmatrtanje i usvjanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijsih izvještaja „Gradska toplana"a.d. Doboj za 2019.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka „Gradska toplana"a.d. Doboj, nastao iz ranijih godina.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu privremenog Nadzornog odbora „Gradska toplana"a.d. Doboj za 2019.godinu.
9. Razmatranje i usvjanje Izvještaja o radu privremenog Odbora za reviziju „Gradska toplana"a.d. Doboj za 2019.godinu i izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju „Gradska toplana"a.d.Doboj i povezanih preduzeća za 2018. i 2019.godinu.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara , koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske na dan 20.06.2020.godine .
U slučaju odlaganja sjednice, ponovljena sjednica će se održati dana, 10.7.2020. (petak).
Materijali za sjedinicu Skupštine akcionara mogu se razmotriti i preuzeti u sjedištu Društva u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1 , svakim radnim danom od 9 do 14 časova.

 

Predsjednik
Nadzornog odbora
Miloš Bukejlović s.r.

 
Prečice: GTDO