Komunalno a.d. Milići saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalno a.d. Milići

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik Republike Srpske" br.127/08, 100/11 i 100/17), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik Republike Srpske" br.75/04 i 78/11) i člana 41. Statuta AD „Komunalno" Milići, Privremeni Nadzorni odbor na VI (šestoj) redovnoj sjednici održanoj 28.05.2020. godine, donosi:

ODLUKU
O SAZIVANJU XIX (DEVETNAESTE) REDOVNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA AD "KOMUNALNO" MILIĆI

I

SAZIVA SE XIX (devetnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara AD „Komunalno" Milići za dan 30.06.2020. godine sa početkom u 11:00 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama upravne zgrade Društva u ulici Vuka S. Karadžića br.54, u Milićima.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma, XIX (devetnaesta) redovna sjednica ne održi u navedenom terminu, ponovljena sjednica će se održati dana 07.07.2020. godine sa početkom u 11:00 časova na istom mjestu, sa istim dnevnim redom.

II

Za XIX (devetnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i Komisije za glasanje,
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa XVIII sjednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2019. godine,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju Društva za 2019. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu,
9. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2019. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Trogodišnjeg plana poslovanja Društva za period od 2020. godine do 2022. godine,
11. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2020. godinu,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvješaja za 2020. godinu,

II

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja XIX (devetnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 20.06.2020. godine, a u skladu sa Zakonom i Statutom ovog preduzeća.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova u poslovnim prostorijama preduzeća, počev od dana objavljivanja odluke do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

III

Pozivaju se akcionari da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren od nadležnog organa ili ovlaštenog lica u preduzeću.

Broj: 01-VI-NO-4/20
Milići, 28.05.2020. godine


Predsjednik
Pr.Nadzornog odbora
Mlađen Petković, dipl.pravnik

 

 


Prilog:Prečice: KMLN