ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić

ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR
"BANJA VRUĆICA"a.d.
Broj: SP-83/2020
Datum: 28.05.2020. godine

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka „g" i člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) te člana 75. stav 1. tačka 4. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 7. vanrednoj sjednici koja je održana dana 28.05.2020. godine, donio sledeću

ODLUKU
o sazivanju godišnje Skupštine akcionara
ZTC "Banja Vrućica" a.d.

Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva ZTC "Banja Vrućica"saziva za 30.6.2020. godine, sa početkom u 10.00 časova u hotelu "Kardial", u Banji Vrućici.
Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sledećem dnevnom redu:

1.Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine
2.Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3.Usvajanje zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane dana 5.6.2019. godine
4. Razmatranje i usvajanje:
a)izvještaja Upravnog odbora o poslovanju ZTC "Banja Vrućica" a.d. za period I-XII 2019. godine
b)izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu
v)izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu
g)finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu, sa prijedlogom za raspodjelu dobiti sa mišljenjem odbora za reviziju
d)konsolidovanih finasijskih izvještaja Društva za 2019. godinu
đ)posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između Društva i povezanih lica
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o namjeravanoj poslovnoj politici i drugima pitanjima koji se odnose na poslovanje ZTC "Banja Vrućica" a.d za period 2020.-2023. godinu.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izmjenama i dopunama statuta ZTC „Banja Vrućuca" ad Banja Vrućica.

Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 20.6.2020. godine.
Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka.
Društvo obezbjeđuje uvid u finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2019. godini,kao i sve druge pisane materijale prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.
Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 11.00 časova, i na istom mjestu.

 

Predsjednik
Upravnog odbora
Nenad Tomović

 
Prečice: BVRU