Bosnamontaža a.d. Prijedor saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"BOSNAMONTAŽA" a.d. Prijedor
Upravni odbor

Na osnovu člana 267.a u skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim Društvima („Sl. glasnik RS" broj: 127/08; 58/09; 100/11 i 67/13 i 100/17 ), člana 48. Statuta "Bosnamontaža"a.d. Prijedor broj: 30-6-17/14 od 30.06.2014. Upravni odbor Društva u skladu sa svojom odlukom broj: 4 /20 od 25. 05.2020.godine :

SAZIVA
24. redovnu sjednicu Skupštine akcionara"Bosnamontaža"a.d.Prijedor

Sjednica Skupštine akcionara preduzeća „Bosnamontaža'' a.d. Prijedor održaće se dana 30.06.2020.godine sa početkom u 11 časova u prostorijama „Bosnamontaža'' a.d. Prijedor, Rudnička bb.
Za rad redovne sjednice Skupštine akcionara predložen je sljedeći:

Dnevni red:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
-Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu
-Finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu
-Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
-Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2019.godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Društva za 2019. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2020.godinu

Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na Skupštini dostupni su akcionarima na internet stranici berze, a akcionari mogu ostvariti uvid u skupštinske materijale svakim radnim danom od 8 do 14 časova u sjedištu ''Bosnamontaža'' a.d. Prijedor Rudnička bb.Prijedor. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 20.06.2020.godine.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma , ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana na istom mjestu sa istim dnevnim redom u 13 časova.


Upravni odbor

 
Prečice: BMNT