Krajina GP a.d. Banja Luka saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Krajina GP a.d. Banja Luka

Upravni odbor je donio

O D L U K U

O sazivanju XXIII redovne Skupštine akcionara GP «Krajina» a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 30.06.2020. godine (utorak), sa početkom u 12 časova, u Upravnoj zgradi GP «Krajina» a.d. Banja Luka, Trg srpskih junaka broj 4.
Upravni odbor za Skupštinu akcionara utvrđuje sljedeći

D n e v n i     r e d :

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i Komisije za glasanje,
2. Razmatranje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Usvajanje zapisnika sa XXII redovne Skupštine akcionara GP «Krajina» a.d. Banja Luka od 27.06.2019.godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odlukȃ o usvajanju:
a) Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2019. godinu,

b) Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2019. godinu,

v) Finansijskih izvještaja GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2019. godinu,

g) Izvještaja o poslovanju GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2019. godinu,

d) Konsolidovanih finansijskih izvještaja GP «Krajina» a.d. B. Luka za 2019. god.

đ) Konsolidovanog godišnjeg izvještaja GP «Krajina» a.d. B. Luka za 2019. godinu,

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti GP «Krajina» a.d. Banja Luka za 2019. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. i 2021. godinu
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru člana Upravnog odbora

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi, zakazuje se ponovna za dan 30.06.2020. godine, sa početkom u 14 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra HOV sa stanjem na dan 20.06.2020. godine.
Uvid u materijal za predloženi dnevni red može se izvršiti u sjedištu Društva GP «Krajina» a.d. Banja Luka, Trg srpskih junaka br.4. radnim danom od 09 do 13 časova i na sajtu Banjalučke berze.

 


Prilog:


berza obrazac.doc   69 KB - Latinica

Prečice: KRJN