15. april a.d. Višegrad saziva 4. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 7. Zakona o Javnim preduzećima Republike Srpske („Službeni glasnik RS" br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 54. Statuta Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 April" a.d. Višegrad br. 01-138/18 od 31.05.2018. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 april" a.d. Višegrad br. 01-88-5/19 od 01.03.2019. godine, Nadzorni odbor na 36. (tridesetšestoj) sjednici održanoj dana 22.05.2020. godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju 4. (četvrte) redovne sjednice
Skupštine akcionara Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju
„15 APRIL" AD Višegrad

I

SAZIVA SE 4. (četvrta) redovna sjednica Skupštine akcionara Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za dan 30.06.2020. godine (utorak) sa početkom u 11:00 časova. Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama Upravne zgrade Preduzeća u ulici Nikole Pašića br. 7 u Višegradu.
Ukoliko se iz opravdanih razloga 4. (četvrta) redovna sjednica ne održi u terminu iz stava 1. ove tačke, ponovljena sjednica će se održati dana 06.07.2020. godine sa početkom u 11:00 časova.

II

Za 4. (četvrtu) redovnu sjednicu Skupština akcionara Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisija za glasanje,
1.2. Zapisničara,
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara održane dana 27.06.2019. godine;
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za 2020. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Trogodišnjeg plana poslovanja Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za period 2020 - 2022 godine;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za 2019. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje revidovanih Finansijskih izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za 2019. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za 2019. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 APRIL" a.d. Višegrad za 2019. godinu;
11. Prijedlog odluke o izmjeni Statuta Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15 april" a.d. Višegrad;
12. Izbor revizorske kuće za reviziju poslovanja u 2020. godini;
13. Tekuća pitanja.

III

ZADUŽUJE SE Uprava Preduzeća da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Preduzeća.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 4. (četvrte) redovne sjednice Skupštine, odnosno sa stanjem na dan 20.06.2020. godine, u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Preduzeća.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 13:00 časova u poslovnim prostorijama Preduzeća počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ova Odluka se objavljuje na službenoj internet stranici banjalučke berze, oglasnoj tabli Preduzeća i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.


Predsjednik Nadzornog odbora
Slađana Savić dipl. ekon.

 
Prečice: APVG