Čistoća a.d. Banja Luka saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Čistoća a.d. Banja Luka

Privredno društvo za komunalne usluge
„ČISTOĆA" AD BANJA LUKA

Na osnovu člana 272. i člana 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 41. stav 1. tačka 1. i člana 42. Statuta Privrednog društva za komunalne usluge „Čistoća" AD Banja Luka - Prečišćeni tekst i Odluke Upravnog odbora Društva o sazivanju dvadesete godišnje Skupštine akcionara broj: 2006-13/20 od 25.05.2020.godine Upravni odbor objavljuje

P O Z I V
za dvadesetu godišnju sjednicu Skupštine akcionara Privrednog društva za komunalne usluge „Čistoća" AD Banja Luka

Sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 30.06.2020.godine u poslovnim prostorijama „ČISTOĆA" AD Banja Luka, ul. Braće Podgornika br. 2. Banja Luka, sa početkom u 12,00 časova.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći:


D N E V N I  R E D

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
1.1. Imenovanje Zapisničara, dva ovjerivača Zapisnika i tri člana Komisije za glasanje.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa devetnaeste godišnje sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2019.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2019.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019.godinu sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2019.godinu.
8. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarenoj u 2019.godini.
9. Donošenje Odluke o izboru Revizora finansijskih izvještaja Društva za 2020.godinu.
10. Donošenje Odluke o razrješenju eksternog člana Odbora za usklađenost.
11. Donošenje Odluke o imenovanju eksternog člana Odbora za usklađenost.
12. Prijedlog i izmjena Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva i davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa Društva i članova Upravnog odbora Društva.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.06.2020.godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine).
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine.
Potpis davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica akcionarskog Društva.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati istog dana, na istom mjestu sa početkom u 13,00 časova.

Društvo obezbjeđuje materijale za sjednicu akcionarima Društva u sjedištu Društva, ul. Braće Podgornika 2. Banja Luka, radnim danom od 8,00 do 15,00 časova.


UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

 

 




Prečice: CIST