Čistoća i zelenilo a.d. Čelinac saziva 11. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Čistoća i zelenilo a.d. Čelinac

Broj: 178-2/20
Datum: 13.05.2020. godine

Na osnovu člana 54. Statuta „Čistoće i Zelenila" a.d. Čelinac, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 13.05.2020. godine, donio je

ODLUKU
o sazivanju XI redovne sjednice Skupštine akcionara
„Čistoće i Zelenila" a.d. Čelinac

Dana 30.06.2020. godine, sa početkom u 10,00 časova, održaće se XI redovna sjednica Skupštine akcionara u prostorijama Društva u ul. Majdanpečka br. 13, 78 240 Čelinac.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela Skupštine:
a) predsjedavajućeg Skupštine,
b) komisije za glasanje,
c) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu,
b) Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu,
c) Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu,
d) Finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu,
e) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu,
f) Odluke o raspoređivanju dobiti za 2019. godinu,
g) Finansijskog plana Društva za 2020. godinu.
4. Razno.

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica održaće se istog dana u 13,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.06.2020. godine (10. dan prije održavanja Skupštine).
Ova odluka će biti objavljena u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" te na internet stranici Banjalučke berze.


NADZORNI ODBOR
„Čistoća i Zelenilo" a. d. Čelinac

 
Prečice: CZEL