Lutrija RS a.d. Banja Luka saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj : 2425-NO/20
Banja Luka, 25.05.2020. godine

Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik RS 127/08 i 100/11) i člana 32. alineja5. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na dvadesetpetoj sjednici održanoj dana 25.05.2020. godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju Petnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka

I

Saziva se Petnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske ad. Banja Luka za dan 30.06.2020. godine (utorak)u direkciji Preduzećau ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.

II

Za sjednicu je predviđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine
- predsjedavajućeg Skupštine
- komisije za glasanje
- zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Trinaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za period 01.01. - 31.12.2019. godine
4. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o poslovanju za period 01.01.-31.12.2019. godine
- Godišnjeg finansijskog izvještaja za period 01.01.-31.12.2019. godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima za period 01.01. - 31.12.2019. godine
6. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih finansijskih izvještaja za period 01.01.-31.12.2019. godine
7. Donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti ostvarene u 2019. godini
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu
10. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2020. godinu sa programom investicija
11. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2020.- 2022. godinu sa programom investicija
12. Ostala pitanja

III

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 06.07.2020. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 20.06.2020.godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com .

IV

Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XV redovnu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik
Nadzornog odbora
Rastko Vuković

 
Prečice: LTRS