Čajavec mega a.d. Banja Luka saziva 26. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Čajavec mega a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), kao i člana 31. Statuta AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka - Prečišćeni tekst, i člana 4. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva - Prečišćeni tekst, Upravni odbor AD "Čajavec-MEGA" Banjaluka, na svojoj sjednici održanoj dana 25.05.2020. godine donosi

ODLUKU
o sazivu 26. godišnje(redovne) skupštine akcionara AD „Čajavec-MEGA" Banjaluka

I
Godišnja Skupština akcionara AD „Čajavec-MEGA" Banjaluka (dalje: Društvo), održaće se dana ,30.06.2020. godine, u sjedištu Društva u Banjaluci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića broj 103, sa početkom u 12:00 časova sa slijedećim dnevnim redom.
1. Otvaranje Skupštine (direktor Društva), i imenovanje radnih tijela Skupštine:
 Izbor Predsjednika Skupštine;
 Imenovanje zapisničara,
 Imenovanje ovjerivača zapisnika (2 akcionara);
 Imenovanje Komisije za glasanje (3 člana);
 Utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine i za odlučivanje na Skupštini;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara Društva ;
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna Društva za 2019. godinu, i to:
1) Izvještaja o poslovanju Društva u 2019. godini,
2) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2019.godinu,
3) Finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2019. godinu;
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2020. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva;
7. Razmatranje i usvajanje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva;
8. Razmatranje i usvajanje odluke o sticanju sopstvenih akcija društva;

II
Pozivaju se akcionari da prisustvuju godišnjoj Skupštini akcionara Društva u zakazano vrijeme. Pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine mogu ostvariti svi akcionari i to lično ili preko punomoćnika, ako su, prema izvještaju Centralnog registra HoV ad Banja Luka, vlasnici akcija Društva na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 20.06.2020. godine.
III
Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, ovjerenu od strane nadležnog organa, a zakonski zastupnici su dužni predočiti aktuelni izvod iz sudskog registra akcionara.
IV
U slučaju da se godišnja Skupština akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, sa početkom u 1230 časova.
V
Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova svih akcija sa pravom glasa.
VI
Materijali sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjaluci, u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 103, svakog radnog dana (ponedjeljak-petak), u vremenu od 0900 do 1400 časova, počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja Skupštine.
Sve dodatne informacije, mogu se dobiti na telefon broj 051/921-570.
VII
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednica Upravnog odbora:

Nadja Alagić

 
Prečice: CMEG