KP Vodovod a.d. Srbac saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  KP Vodovod a.d. Srbac

KP „VODOVOD" AD SRBAC
Broj: 949/20
Datum: 20.05.2020.god.


Na osnovu člana 272.Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, i 67/13),člana 7.Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS", br.75/04 i 78/11) i člana 55. u vezi sa članom 31.Statuta KP „Vodovod" AD Srbac, Nadzorni odbor KP „Vodovod" AD Srbac na XXVIII redovnoj sjednici održanoj dana 19.05.2020.godine donio je

ODLUKU
O SAZIVANJU XVI (ŠESNAESTE) REDOVNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA KP „VODOVOD" AD SRBAC

I

SAZIVA SE XVI (šesnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Vodovod" AD Srbac za dan 25.06.2020.godine sa početkom u 12:00 časova.
Sjednica će se održati u novoj Sali br.2 Opštine Srbac u ulici Mome Vidovića.
Ukoliko se iz opravdanih razloga XVI (šesnaesta) redovna sjednica ne održi u terminu iz podtačke 1. ove tačke, ponovljena sjednica će se održati dana 02.07.2020.godine sa početkom 12:00 časova.

II

Za XVI (šesnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara :
-Komisije za glasanje,
-Zapisničara,
-Dva ovjerivača zapisnika.
2.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XV (petnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara,održane dana 27.06.2019.godine,
3.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća KP „Vodovod" AD Srbac za period 01.01.-31.12.2019.godine,
4.Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja KP „Vodovod" AD Srbac za 2019.godinu,
5.Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2019.godinu,
6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „Vodovod" AD Srbac za 2019.godinu,
7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju KP „Vodovod" AD Srbac za 2019.godinu,
8.Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja KP „Vodovod" AD Srbac za 2020.godinu.

III

ZADUŽUJE SE Uprava Društva da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja XVI sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 15.06.2020.godine.

Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00-12:00 časova u poslovnim prostorijama KP „Vodovod" AD Srbac, ul.11.Novembra br.2 u Srpcu.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka se objavljuje na službenoj internet stranici banjalučke berze i internet stranici Društva, oglasnoj tabli Društva i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Živko Todorović

 
Prečice: VDVS