Vodovod KP a.d. Prnjavor saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod KP a.d. Prnjavor

KP „VODOVOD" a.d. PRNJAVOR
Živojina Preradovića bb
Prnjavor

Broj: 1/1.1 - 451/20
Datum: 21.05.2020. god.


Na osnovu člana 55. Statuta KP „Vodovod" a.d. Prnjavor, Nadzorni odbor

SAZIVA
22. redovnu Skupštinu akcionara KP „Vodovod" a.d. Prnjavor

22. redovna Skupština akcionara KP „Vodovod" a.d. Prnjavor, održaće se dana 23.06.2020. godine, u 12.00 časova, u prostorijama Uprave Društva, u ulici Karađorđeva br. 6, u Prnjavoru.
Za Skupštinu se predlaže sledeći

Dnevni red

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 21. redovne Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora;
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2020. godinu;
9. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu.

Materijali o kojima će se raspravljati na Skupštini akcionara mogu se pogledati i dobiti u Pravnoj službi preduzeća, ul. Karađorđeva br. 6, Prnjavor, u vremenu od 11.00 do 14.00 časova, svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 13.06.2020. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 29.06.2020. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Momčilo Vinčić

 
Prečice: VDPV