Prijedorčanka a.d. Prijedor saziva 27. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR
Brezičani bb Prijedor

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.127/08, 58/09 i 100/11,67/13,100/17,82/19) i člana 82. Statuta, Upravni odbor "PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR dana 12.05.2020 godine donio je odluku br.444/2020 kojom

SAZIVA

Dvadeset sedmu Skupštinu akcionara (godišnja skupština) "PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR, koja će se održati dana 16.06.2020 godine (utorak) sa početkom rada u 12 časova. Skupština akcionara održaće se u sjedištu Društva u Prijedoru, Brezičani bb.
Za dvadeset sedmu Skupštinu akcionara utvrđuje se sljedeći dnevni red:

1.Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor radnih tijela skupštine (komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara)
3. Izvještaj komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa dvadeset šeste Skupštine akcionara održane dana 28.06.2019 godine.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:
- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za 2019. godinu
- Izvještaju nezavisnog revizora za 2019. godinu
- Izvještaju o poslovanju društva za 2019. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspređivanju godišnje dobiti za 2019. godinu
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješenju članova upravnog odbora
9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o imenovanju članova upravnog odbora
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu.

Materijali za Skupštinu akcionara mogu se razgledati u prostorijama Društva, svakog radnog dana od osam do petnaest časova.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara održaće se istog dana sa početkom rada u 12 časova i 30 minuta, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja skupštine akcionara, odnosno na dan 06.06.2020. godine.

 

UPRAVNI ODBOR
"PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR

 
Prečice: PDNK