Veletrgovina a.d. Gradiška saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Veletrgovina a.d. Gradiška

„Veletrgovina" a.d. Gradiška
Broj : 01-16/5 -10
Datum : 12.05.2020.godine

Na osnovu člana 67 i 69 Statuta i člana 40 Poslovnika o radu Upravnog odbora Akcionarskog društva za trgovinu „Veletrgovina" Gradiška, Upravni odbor je na svojoj šesnaestoj sjednici održanoj dana 12.05.2020.godine donio sljedeću

Odluku

Saziva se dvadeseta redovna Skupština akcionara „Veletrgovina" a.d. Gradiška koja će se održati 16.06.2020.godine (utorak ) sa početkom u 09,00 časova, u prostorijama Društva, Gradiška, Srpska krila slobode A.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1.Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine
2.Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje
3.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 19.redovne sjednice Skupštine akcionara Društva
4.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2019.god.
5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2019.god.
6.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2019.god.
7.Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2019.god.
8.Donošenje Odluke o raspoređivanju gubitka iz 2019.god.
9.Donošenje Odluke o razješnjenju članova Upravnog odbora
10.Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
11.Donošenje Odluke o izboru revizora Finansijskih izvještaja za 2020 i 2021.god.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, a to je 06.06.2020.godine. U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma ponovljena 20. Skupština će se održati istog dana u 12,00 časova, na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.
Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 14,00 časova u prostorijama Društva od dana objavljivanja saziva do dana održavanja Skupštine.


Predsjednik Upravnog odbora
Keserović Mirko dipl.ecc.

 

 

 
Prečice: VLTG