Elektrokrajina a.d. Banja Luka saziva 47. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Elektrokrajina a.d. Banja Luka

MJEŠOVITI HOLDING „ERS" MP AD TREBINJE
ZP „ELEKTROKRAJINA" AD BANJA LUKA
NADZORNI ODBOR
Broj: NO-2321-9/20
Dana, 7.5.2020. godine

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) i člana 44. Statuta Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, Nadzorni odbor

SAZIVA
XLVII sjednicu Skupštine akcionara

XLVII (četrdeset sedma) vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, održaće se dana 26.5.2020. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Direkcije Preduzeća, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLVI redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za 2020. godinu Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka.
5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Plana poslovanja za period 2020. - 2022. godina Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka.

Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar sa stanjem na dan 16.5.2020. godine.
Poziv o sazivanju Skupštine akcionara objavljen je na web stranici Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka www.elektrokrajina.com . Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Direkcije Preduzeća, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br.95.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 2.6.2020. godine, na istom mjestu u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se akcionari i punomoćnici akcionara da dođu pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Darko Milunović, dipl. ekonomista

 
Prečice: EKBL