Komunalac a.d. Derventa saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalac a.d. Derventa

"Komunalac" a.d. Derventa
NADZORNI ODBOR
Broj: 327 /20
Datum: 05.05.2020. god.

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS" br.75/04 i 78/11), te člana 267. Zakona privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), kao i člana 28. i 55. Statuta "Komunalac" a.d. Derventa Nadzorni odbor, na svojoj 40. sjednici održanoj 05.05.2020.godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju 19. godišnje sjednice Skupštine akcionara
„Komunalac" a.d. Derventa

Saziva se 19. godišnja sjednica Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa, koja će se održati u prostorijama Centra za kulturu u Derventi, ul. Trg oslobođenja bb, dana 10.06.2020. godine, sa početkom u 11.00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor tri člana komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 18. godišnje sjednice Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa, održane dana 28.05.2019.godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima „Komunalac" a.d. Derventa za 2019. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja "Komunalac" a.d. Derventa za 2019.godinu.
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2019.godini.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju "Komunalac" a.d. Derventa u 2019.godini.
7. Razmatranje i usvajanje Plana rada i poslovanja „Komunalac" a.d. Derventa za 2020.godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Komunalac" a.d. Derventa u 2019.godini.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Komunalac" a.d. Derventa u 2019.godini.
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na prodaju nepokretnosti.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne održi zakazana sjednica, ponovna sjednica Skupštine akcionara zakazuje se za 11.06.2020. godine u 11.00 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV sa stanjem na dan 31.05.2020.godine.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana od 10-14 časova, u Upravnoj zgradi "Komunalac" a.d. Derventa, ulica Njegoševa 1.

 

Predsjednik
Nadzornog odbora
Kuzmanović Siniša

 

 
Prečice: KMND