Jahorina OC a.d. Pale saziva 37. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Jahorina OC a.d. Pale

AKCIONARSKO DRUŠTVO
OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE
PALE

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11), člana 268. stav (1) tačka a) i 272. stav 1., 4. i 6. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), Odluke o objavljivanju poziva za XXXVII vanrednu Skupštinu akcionara, broj: 2441-OC/20 od 05.05.2020. godine, Nadzorni odbor AD OC „Jahorina" Pale, objavljuje;

POZIV
ZA XXXVII VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Nadzorni odbor AD OC „Jahorina" Pale objavljuje Poziv za XXXVII vanrednu Skupštinu akcionara za 25.05.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u Ruskom domu na Jahorini.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela za XXXVII vanrednu Skupštinu akcionara Društva;
a) Predsjednika Skupštine,
b) Komisije za glasanje,
c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVI redovne sjednice Skupštine akcionara Društva.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju.

Ako se XXXVII vanredna Skupština akcionara Društva ne održi 25.05.2020. godine, zbog nepostojanja kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 26.05.2020. godine sa početkom u 12:00 časova sa istim predloženim dnevnim redom, na istoj adresi.
Ovaj poziv objavljuje se na Internet stranici Društva, Banjalučkoj berzi, Dnevnom listu „Večernje novosti" i „EuroBlic", najmanje 15 dana prije održavanja sjednice.

Poziv za vanrednu sjednicu Skupštine i svi skupštinski materijali nalaze se na Internet stranici Društva www.oc-jahorina.com i na Internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com i traje neprekidno od dana objave do dana održavanja Skupštine akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, tj. 15.05.2020. godine.

XXXVII vanredna Skupština se saziva na zahtjev članova Nadzornog odbora AD OC „Jahorina" Pale, a u cilju razmatranja i donošenja odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju neophodnom za nastavak investicionog ciklusa na Jahorini.


Broj: 2442-OC/20
Datum: 05.05.2020. godine


Predsjednik

Nedeljko Elek

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prečice: OCJH