Graditelj a.d. Teslić saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA INŽENJERING "GRADITELJ" TESLIĆ
Broj: 197­OS/2020


Na osnovu člana 26. i 30. Statuta Akcionarskog društva za inženjering "Graditelj" Teslić, a u skladu sa članom 5. Poslovnika o radu
Skupštine Društva, Upravni odbor AD za inženjering "Graditelj" Teslić na VIII sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine donio je
Odluku na osnovu koje

SAZIVA
Dvadesetu (XX) redovnu Skupštinu akcionara AD za inženjering "Graditelj" Teslić


Dvadeseta Skupština akcionara održaće se dana 06.06.2020. godine (subota) u restoranu društvene ishrane u upravnoj zgradi u
krugu preduzeća u Tesliću sa početkom u 8 časova.

Za dvadesetu Skupštinu akcionara Upravni odbor predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika:
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa devetnaeste Skupštine akcionara AD "Graditelj" Teslić;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu i utvrđivanje poslovne politike za tekuću godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Završnog računa za 2019. godinu i donošenje odluke o raspodjeli dobiti ranijih godina;
7. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2019. godinu;
8. Donošenje odluke o izboru i imenovanju Nezavisnog revizora za 2020. godinu;
9. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju za obrtna i osnovna sredstva i kupovinu zemljišta do 4.000.000,00 KM;
10. Donošenje odluke o zalogu bilo koje nekretnine u vlasništvu AD "Graditelj" Teslić za obezbjeđenje vlastitog kredita kao i kredita
kupaca naših nekretnina kod svih banaka:
11. Donošenje odluke o rashodovanju osnovnih sredstava koja nemaju knjigovodstvenu vrijednost;
12. Tekuća pitanja.

Materijali za Skupštinu mogu se preuzeti u Opštoj službi Akcionarskog društva.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 07.06.2020.
godine (nedjelja) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Vuković Milorad
Prečice: GRDT