MF Banka a.d. Banja Luka saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  MF Banka a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 66. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 i 54/19) i člana 49. Statuta MF banke a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor banke, na sedmoj sjednici održanoj dana 28.4.2020. godine, donio je:

SAZIV
I (prve) redovne sjednice Skupštine akcionara
MF banke a.d. Banja Luka u 2020. godini

koja će se održati dana 16.6.2020. godine u 11:00 časova, u prostorijama MF banke a.d. Banja Luka, sa sjedištem u ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.

Za sjednicu Skupštine akcionara MF banke a.d. Banja Luka predlaže se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine banke.
2. Imenovanje Komisije za glasanje.
3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
4. Imenovanje zapisničara.
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine akcionara banke u 2019. godini.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju banke sa finansijskim izvještajima za period 1.1- 31.12.2019. godine, sa izvještajem nezavisnog revizora, mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajem.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu raspodjele dobiti u 2019. godini.
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2020. godinu, Strateškog plana Banke za period 2020 - 2024. godina i Plana upravljanja kapitalom za period od 2020 - 2024. godina.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave za 2019. godinu.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o nagrađivanju članova Nadzornog odbora.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za članove Nadzornog odbora.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o odobravanju ugovora sa članom Nadzornog odbora.
13. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu i nezavisnog revizora za reviziju informacionog sistema za 2020. godinu.
14. Razmatranje i usvajanje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2019. godinu.
15. Razmatranje i usvajanje prijedloga Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova organa upravljanja i višeg rukovodstva Banke za 2020. godinu.
16. Razmatranje i usvajanje posebnog izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između banke i lica u posebnom odnosu sa bankom u 2019. godini;
17. Razno.

Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 6.6.2020. godine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

Predsjednik Nadzornog odbora
Aleksandar Kremenović

 


Prilog:


IEFB_IZDR.pdf   596 KB - Latinica

Prečice: IEFB