Komunalac a.d. Laktaši saziva 13. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalac a.d. Laktaši

KP „KOMUNALAC" a.d.
LAKTAŠI
NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. Glasnik RS" broj: 75/04 i 78/11) i člana 54. Statuta KP „Komunalac" a.d. Laktaši- prečišćeni tekst broj: 08-1-15/15 od 11.12.2015. godine, Nadzorni odbor KP „Komunalac" a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana 29.04.2020. godine, donio je:

O D L U K U
o sazivanju 13. redovne sjednice Skupštine akcionara KP „Komunalac" a.d. Laktaši

Saziva se 13. redovna sjednica Skupštine akcionara K.P. „Komunalac" a.d. Laktaši, 05.06.2020. godine u 11.00 časova, u sali skupštine opštine Laktaši.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:


DNEVNI RED

1. Izbor i imenovanje radnog tijela:
-predsjednika Skupštine,
-komisije za glasanje,
-ovjerivača zapisnika,
-zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu,
b) Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu,
v) Finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu,
g) Izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019.
godinu,
d) Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2019. godinu,
đ) Izvještaja o planiranim aktivnostima (Plan poslovanja) za 2020. godinu
4. Razno

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom dana 12.06.2020. godine, sa početkom u 11.00 časova.
Uvid u materijal za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8-14 časova, u prostorijama Upravne zgrade KP „Komunalac" a.d. Laktaši, u ulici Mire Cikote br. 4, Laktaši.
Pozivaju se akcionari koji su na dan 26.05.2020. evidentirani u izvještaju Centravnog registra hartija od vrijednosti, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara, kao i druga lica koja su po zakonu, statutu Društva i opštim aktima Društva dužna da prisustvuju.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa.
Ova odluka će se objaviti u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" te na internet stranici Banjalučke berze.

Broj: 1-48 /20 
Datum: 29.04.2020. god. 

Predsjednik Nadzornog odbora

Milanović Bojana

 
Prečice: KOML