Vodovod a.d. Doboj saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"VODOVOD" a. d. DOBOJ
NADZORNI ODBOR
Broj: 03-462-2970/20
Doboj, 29.04.2020. god.

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 75/04) i člana 55. Statuta društva, Nadzorni odbor društva na svojoj 8. redovnoj sjednici, održanoj dana 29.04.2020. godine, donio je

ODLUKU
o zakazivanju godišnje Skupštine akcionara "Vodovod" a.d. Doboj

Godišnja Skupština akcionara "Vodovod" a.d. Doboj zakazuje se za dan 29.05.2020. godine sa početkom u 12 sati u konferencijskoj sali preduzeća "Vodovod" a.d. Doboj u ulici Kralja Petra I broj 15 B.
Nadzorni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem

Dnevnom redu

1. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa XIII vanredne Skupštine akcionara društva;
3. Razmatranje i usvajanje:
- 3.1. Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja društva za 2019. godinu,
- 3.2. Izvještaja o poslovanju društva za 2019. godinu,
- 3.3. Finansijskog izvještaja društva za 2019. godinu,
- 3.4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu,
4. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni plana poslovanja za 2020. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje:
- 5.1. Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu,
- 5.2. Izvještaja u skladu sa članom 9. tačke k) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o JP,
- 5.3. Izvještaja u skladu sa članom 9. tačke 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o JP;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora društva za period od 22.05.2019 -31.12.2019. godine i period od 01.01.2020. godine do 01.04.2020. godine;
7. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora "Vodovod" a.d. Doboj;
8. Donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora "Vodovod" a.d. Doboj;

U slučaju da se godišnja Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati dana 02.06.2020. godine u 12 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 19.05.2020. godine.
Uvid u materijal se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 sati u Upravnoj zgradi "Vodovod" a.d. Doboj, u ulici Kralja Petra I broj 15B, u kancelariji broj 8 - Sektor za pravne poslove i informacionu tehnologiju.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Miloš Bukejlović, dipl. prav.

 
Prečice: VDVD