Meridian a.d. Banja Luka saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MERIDIAN
Akcionarsko društvo za transport i logistiku
Veselina Masleše 21/II Banja Luka
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-2-81/20
Datum : 29.04.2020.

Na osnovu čl. 304., a u vezi sa čl. 267. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) Upravni odbor MERIDIAN a.d. Banja Luka na svojoj sjednici održanoj dana 29.04.2020. god. donio je sljedeću

ODLUKU

1. SAZIVA SE 25. Skupština akcionara (godišnja skupština) koja će se održati dana 03.06.2020. godine (srijeda) u prostorijama Uprave društva u Banjoj Luci, Veselina Masleše 21/II, sa početkom u 12 časova.
2. Oglas o sazivu Skupštine objaviti najkasnije 30 dana prije utvrđenog termina u dva dnevna glasila registrovana na području RS sa sljedećim predloženim

DNEVNIM REDOM

2.1 Izbor predsjednika Skupštine
2.2 Izbor radnih tijela Skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)
2.3 Izvještaj komisije za glasanje
2.4 Usvajanje zapisnika sa Skupštine akcionara održane 30.04.2019. godine
2.5 Razmatranje i usvajanje :
- izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva za 2019. god. sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
- finansijskog izvještaja društva za 2019. god.
- izvještaja nezavisnog revizora za 2019. god.
- konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2019. god.
- izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima
- izvještaja o transfernim cijenama
2.6 Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2019. god.
2.7 Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju društva za 2019. god.
2.8 Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2019. god.
2.9 Donošenje odluke o usvajanju poslovne politike društva za 2020. god.
2.10 Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2020. god.
2.11 Donošenje odluke o kooptaciji člana Upravnog odbora
3. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13 časova na istom mjestu sa predloženim dnevnim redom.
4. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 24.05.2020. godine.
5. Materijali za Skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu društva u Banja Luci, ul. Veselina Masleše 21/II svakim radnim danom od 8-15 časova.
6. Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Predsjednik
Upravnog odbora
Anđelko Šobot, s.r.

 
Prečice: MRDN