Mira a.d. Prijedor - Javna ponuda za preuzimanje

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu Punomoćja/Izjave izdanog u Zagrebu dana 24. februara 2020. godine, a u skladu sa članom 13. stav 1) tačka d) i članom 4. stav 1) Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (Službeni glasnik RS, broj 65/08, 92/09, 59/13 i 19/19, „Zakon"), društvo KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb, Ravnice 48, Zagreb, Republika Hrvatska („Ponudilac"), putem punomoćnika koji djeluje u ime i za račun Ponudioca, kao ponudilac, u Banjoj Luci, objavljuje sledeću


JAVNU PONUDU ZA PREUZIMANJE
akcionarima emitenta MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe,
Ulica Kralja Aleksandra broj 3, 79000 Prijedor („Emitent"), a kako slijedi:


1. Osnovni kapital Emitenta iznosi 18.473.634 KM, podijeljen je na 18.473.634 redovnih (običnih) akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM.
2. KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb, Ravnice 48, Zagreb, Republika Hrvatska, vlasnik je 14.057.065 akcija Emitenta, koje su redovne, pojedinačne nominalne vrijednosti 1,00 KM, što predstavlja 76,092581% glasova u skupštini Emitenta ili 76,092581 % od ukupnog broja glasova.
Sa Ponudiocem, a kako je navedeno u Rješenju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01­UP­33­651­5­19G/20 od 12. februara 2020. godine, doneseno u skladu sa članom 41. stav 5. Zakona i u skladu sa članom 30. Zakona, zajednički djeluje:
• MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC proizvodnja i prerada mesa, trgovina, usluge, turizam, ugostiteljstvo i turistička agencija d.o.o., Težačka 13, Vrgorac, Republika Hrvatska, koji je vlasnik 760.715 akcija Ponudioca, koje su redovne, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 HRK, što predstavlja 760.715 glasova u skupštini Ponudioca ili 50,76100 % od ukupnog broja glasova (u daljem tekstu „Lice koje sa Ponudiocem zajednički djeluje"), Ponudilac i Lice koje sa Ponudiocem zajednički djeluje, zajedno posjeduju 14.057.065 akcija Emitenta, što predstavlja 76,092581% glasa u skupštini Emitenta ili 76,092581% od ukupnog broja glasova.
3. Ova ponuda daje se svim akcionarima MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe, koji su vlasnici akcija koje daju pravo glasa u skupštini Emitenta. Ponudilac se obavezuje da će kupiti svaku akciju koja daje pravo glasa u skupštini Emitenta, pod propisanim uslovima i uslovima utvrđenim u ovoj ponudi.
4. Za svaku akciju koja je predmet ove ponude Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu od 1,2109 KM. Ponudilac i Lice koje sa Ponudiocem zajednički djeluje nisu sticali akcije Emitenta u posljednjih godinu dana. Kako nije ispunjen kriterijum likvidnosti predviđen članom 15. stav 4) Zakona, Ponudilac nudi knjigovodstvenu vrijednost akcija u skladu sa članom 15. stav 4b) Zakona na dan 31. decembar 2018. godine.
5. Ponudilac se obavezuje da će platiti cijenu navedenu u ovoj ponudi za sve deponovane akcije u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka važenja ove ponude. Sredstva za plaćanje deponovanih akcija obezbijeđena su Ugovorom broj 030001669­8 o otvaranju i vođenju nerezidentnog računa, zaključenim između Ponudioca i Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina. Plaćanje će se izvršiti preko navedene banke prenosom novčanih sredstava sa posebnog računa Ponudioca otvorenog kod ove banke na račune ili štedne knjižice akcionara koji su deponovali akcije.
6. Depozitar je Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, ul. Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka.
7. Rok važenja ove ponude za preuzimanje je 30 (trideset) dana od dana njenog objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".
8. Berzanski posrednik Ponudioca je je Brokersko­dilersko društvo „Advantis Broker" a.d. Banja Luka, sa sjedištem u ul. Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka.
9. Akcionar koji želi da prihvati ovu ponudu dužan je da akcije koje su predmet ove ponude deponuje kod depozitara, do isteka roka važenja ponude. Svoje akcije s pravom glasa akcionar deponuje isključivo tako da bilo kojem berzanskom posredniku, ovlaštenom za poslovanje sa hartijama od vrijednosti na teritoriji Republike Srpske, daje potpisan nalog za prihvatanje ove ponude. Obrazac naloga za prihvatanje ponude se preuzima i potpisuje kod berzanskog posrednika, a sadrži:
­ podatke o ponudi za preuzimanje,
­ podatke o akcionaru,
­ podatke o akcijama koje se deponuju,
­ podatke o bankarskom računu ili štednoj knjižici akcionara,
­ potpis akcionara.
Akcionar ne može raspolagati akcijama koje je deponovao radi prihvatanja ponude. Istekom roka važenja ove ponude smatra se da je akcionar koji je deponovao akcije, prihvatio ovu ponudu. Akcionar može povući deponovane akcije tako da berzanskom posredniku daje potpisan nalog za odustajanje od ove ponude koji sadrži iste podatke kao i nalog za prihvatanje ponude. Akcionar može povući deponovane akcije u slučaju objavljivanja konkurentske ponude za preuzimanje ili ako Ponudilac ne plati akcije u roku za plaćanje navedenom u ovoj ponudi. Povlačenje deponovanih akcija smatraće se odustankom akcionara od prihvatanja ove ponude. Akcionar se ne može odreći prava na povlačenje deponovanih akcija pod uslovima propisanim Zakonom.
10. Ciljevi Ponudioca i njegove namjere u vezi sa Emitentom koga preuzima, u slučaju uspjeha javne ponude, su usmjereni na obezbjeđenje kontinuiranog poslovanja Emitenta. Ponudilac ima za cilj da svojim aktivnim učešćem doprinese realizaciji postojećih poslovnih planova Emitenta, te daljem razvoju poslovanja. Broj zaposlenih će biti u skladu sa budućim potrebama Emitenta. Ponudilac ne planira promjenu mjesta obavljanja djelatnosti Emitenta koji se preuzima.
11. Ponudilac neće kupiti akcije Emitenta s pravom glasa na kojima je zasnovan teret (založno pravo, pravo plodouživanja i drugi tereti).
12. Ponudilac snosi sve troškove koji proizađu iz ove ponude, bez obzira na konačne rezultate preuzimanja, izuzev troškova prihvatanja ponude koje snosi akcionar koji prihvata ponudu.
13. Za istinitost, tačnost i potpunost podataka objavljenih u ponudi za preuzimanje odgovorna su sva lica koja su učestvovala u izradi ili pripremi ponude za preuzimanje.
14. Za štetu koja je nastala zbog neistinitih, netačnih i nepotpunih podataka u ponudi za preuzimanje solidarno odgovaraju sva lica iz prethodne tačke.
Za sve dodatne informacije i objašnjenja o javnoj ponudi i načinu deponovanja akcija radi prihvatanja ponude i načinu isplate ponuđene cijene, obratite se Brokersko­dilerskom društvu „Advantis Broker" a.d. Banja Luka na telefon: +387 51 233 710, fax: +387 51 233 711.


Ponudilac po punomoćniku
Advokat Stevan Dimitrijević
Prečice: MIRA